Macroporous styrene-divinylbenzene copolymers as carriers for poly(vinyl amine)-cobalt phthalocyanine oxidation catalysts

J.H. Schutten, C.H. Hastenberg, van, P. Piet, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
177 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)201-219
TijdschriftAngewandte Makromolekulare Chemie
Volume89
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit