LPE of InP and InGaAsP on InP substrates : a verification of the diffusion limited growth model

P.J.A. Thijs, W. Nijman, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
183 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)625-634
TijdschriftJournal of Crystal Growth
Volume74
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit