Low-temperature oxidation of [4Fe-4S] analogues : generation of a Fe/S cluster spectroscopically similar to the 3-Fe clusters in the 3-Fe ferredoxins

J.P. Weterings, T.A. Kent, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)324-329
TijdschriftInorganic Chemistry
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit