Low-pressure source of slow metastable rare gas atoms

M.H.L. Velden, van der, H. Batelaan, E. Sligte, te, H.C.W. Beijerinck, E.J.D. Vredenbregt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Samenvatting

We investigate the properties of a commercial inverted magnetron pressure gauge for use as a source of slow metastable rare gas atoms. We find that the velocity distribution of the atoms as well as the pressure dependence of the output flux agree with a simple model. This shows that the low-velocity output of the source is enhanced over the Maxwell-Boltzmann form due to a velocity-dependent excitation probability. For argon, the center-line intensity per unit area of the source is measured to be greater than 4.2*10/sup 15/ Ar 1s/sub 5/ atoms/(s sr m/sup 2/) at a pressure of 23 mPa. When observing the entire source area, the center-line intensity is at least 2.6*10/sup 11/ Ar 1s/sub 5/ atoms/(s sr)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1073-1077
TijdschriftReview of Scientific Instruments
Volume75
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Low-pressure source of slow metastable rare gas atoms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Velden, van der, M. H. L., Batelaan, H., Sligte, te, E., Beijerinck, H. C. W., & Vredenbregt, E. J. D. (2004). Low-pressure source of slow metastable rare gas atoms. Review of Scientific Instruments, 75(4), 1073-1077. https://doi.org/10.1063/1.1666988