Low complexity up to 400-Gb/s transmission in the 1310-nm wavelength domain

J.P. Turkiewicz, H. Waardt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this letter, we demonstrate low complexity dense wavelength-division multiplexing (DWDM) over a ~ 40-km standard single-mode fiber transmission system in the 1310-nm wavelength domain with a total transmission capacity up to 400 Gb/s. The demonstrated system is based exclusively on semiconductor components without any form of dispersion compensation. The system showed excellent performance. The presented results prove that the 1310-nm wavelength domain can support low cost and low complexity high-speed transmission with the wide range applications like the future 400G+ Ethernet.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)942-944
TijdschriftIEEE Photonics Technology Letters
Volume24
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Low complexity up to 400-Gb/s transmission in the 1310-nm wavelength domain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit