Lock-free dynamic hash tables with open addressing

H. Gao, J.F. Groote, W.H. Hesselink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)21-42
Aantal pagina's22
TijdschriftDistributed Computing
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit