Locating collection centers for incentive-dependent returns under a pick-up policy with capacitated vehicles

N. Aras, D. Aksen, A.G. Tanugur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

134 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Locating collection centers for incentive-dependent returns under a pick-up policy with capacitated vehicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen