Locally one-dimensional finite-difference time-domain scheme for the full-wave semiconductor device analysis

R. Mirzavand, A. Abdipour, W.H.A. Schilders, G. Moradi, M. Movahhedi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Locally one-dimensional finite-difference time-domain scheme for the full-wave semiconductor device analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie