Local search for multiprocessor scheduling : how many moves does it take to a local optimum?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-141
TijdschriftOperations Research Letters
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit