Local search algorithms for the multiprocessor flow shop scheduling problem

E.G. Negenman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

52 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-158
TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
Volume128
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit