Load sequence effects in fatigue crack growth of thick-walled welded C–Mn steel members

Johan Maljaars, R.J.M. Pijpers, H.M. (Henk) Slot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-24
Aantal pagina's15
TijdschriftInternational Journal of Fatigue
Volume79
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit