Living-with and Designing-with Plants

Oscar Tomico (Corresponding author), Ron Wakkary, Kristina Andersen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
245 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-34
TijdschriftInteractions
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit