Lithium salts and the kidney : drug interactions. Undesirable renal effects

J.M. Danion, L. Singer, J.L. Imbs, A. Batzenschlager, M. Schmidt, P.A. Leclercq, J. Schwartz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)431-434
TijdschriftJournal de Medecine de Strasbourg
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit