Liquid-liquid mass transfer in a rotor-stator spinning disc reactor

F. Visscher, J. Schaaf, van der, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

The liquid–liquid flow behaviour and mass transfer rates for a rotor–stator spinning disc reactor are reported. The measured mass transfer rate is at least 25 times higher compared to packed column. This makes that the rotor–stator spinning disc reactor is a promising multiphase reactor.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)267-243
Aantal pagina's7
TijdschriftChemical Engineering Journal
Volume185-186
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Liquid-liquid mass transfer in a rotor-stator spinning disc reactor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit