Linear complexity over F_p of Sidel'nikov sequences

T. Helleseth, M. Maas, J.E. Mathiassen, A.J.M. Segers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2468-2472
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume50
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit