Light-responsive smart soft matter technologies

Quan Li (Corresponding author), Albert P.H.J. Schenning (Corresponding author), Timothy J. Bunning (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1901160
Aantal pagina's3
TijdschriftAdvanced Optical Materials
Volume7
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - aug 2019

Citeer dit