Letter to the editor : comment on "kinetics of structure development in liquid-liquid dispersions under simple shear flow. theory"

S.G. Hansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1393-1393
TijdschriftJournal of Rheology
Volume41
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit