LES of Delft Jet-in-Hot Coflow burner to investigate the effect of preferential diffusion on autoignition of CH4/H2 flames

E. Abtahizadeh, P. de Goey, J. van Oijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'LES of Delft Jet-in-Hot Coflow burner to investigate the effect of preferential diffusion on autoignition of CH4/H2 flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering