Least-squares spectral element method applied to the Euler equation

M. Gerritsma, R. Bas, van der, B. De Maerschalck, B. Koren, H. Deconinck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This paper describes the application of the least-squares spectral element method to compressible flow problems. Special attention is paid to the imposition of the weak boundary conditions along curved walls and the influence of the time step on the position and resolution of shocks. The method is described and results are presented for a supersonic flow over a wedge and subsonic, transonic and supersonic flow problems over a bump.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1371-1395
  TijdschriftInternational Journal for Numerical Methods in Fluids
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Least-squares spectral element method applied to the Euler equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit