Leans's engine reporter and the development of the Cornish engine : a reappraisal

A. Nuvolari, B. Verspagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)167-189
Aantal pagina's23
TijdschriftTransactions of the Newcomen Society
Volume77
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit