Laser spectra measured with the recirculating self heterodyne technique

C.H.F. Lennartz, W.C. Etten, van, A.W.H. Osch, van, Frans Huijskens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)138-146
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Optical Communications
Volume17
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit