Laser-induced fluorescence of formaldehyde hot bands in flames

R.J.H. Klein-Douwel, J. Luque, J.B. Jeffries, G.P. Smith, D.R. Crosley

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Laser-induced fluorescence and excitation spectra of formaldehyde in theA–X 410 band at 370 nm are recorded in the primaryflame front of a Bunsen flame. An examination of partition functionsshows that this excitation can minimize temperature bias forformaldehyde in situ diagnostic measurements.

  Note: erratum in Table 1, see R.J.H. Klein-Douwel, J. Luque, J.B. Jeffries, G.P. Smith, D.R. Crosley, Laser-induced fluorescence of formaldehyde hot bands in flames: erratum, Appl. Opt., 41, 1174, (2002)

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3712-3715
  TijdschriftApplied Optics
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift21
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Laser-induced fluorescence of formaldehyde hot bands in flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit