Kinetics of the Fischer-Tropsch Reaction

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9015-9019
Aantal pagina's5
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume51
Nummer van het tijdschrift36
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit