Kinetics of elementary surface reactions studied by static secondary ion mass spectrometry and temperature programmed reaction spectroscopy

R.M. van Hardeveld, H.J. Borg, J.W. Niemantsverdriet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-208
TijdschriftJournal of Molecular Catalysis A: Chemical
Volume131
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit