Kinetic switching between two modes of bisurea surfactant self-assembly

M.R.J. Vos, P.E.L.G. Leclère, H. Meekes, E. Vlieg, R.J.M. Nolte, N.A.J.M. Sommerdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The size and shape of a surfactant aggregate could be altered by using supersaturation like in crystal growth, rather than applying common laws that drive surfactant aggregate formation.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6063-6065
Aantal pagina's3
TijdschriftChemical Communications, ChemComm
Volume46
Nummer van het tijdschrift33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetic switching between two modes of bisurea surfactant self-assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit