Kernreacties met gepolariseerde protonen

P.J. van Hall

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Sinds begin 1975 is er bij bet cyclotron van de Tecbniscbe Hogescbool te Eindboven een groot aantal experimenten uitgevoerd waarbij gebruik werd gemaakt van bundels gepolariseerde protonen (j)). In ilit artikel willen we eerst iets vertellen over de produktie van deze bundels en de experimenten, die ermee kunnen worden gedaan. Daarna komen er resultaten aan de orde.
Hoewel er ook deeltjesoverdracbtsreacties als (j), d), (j), t) en dergelijke zijn uitgevoerd, zullen we ons beperken tot voorbeelden van elastiscbe en inelastiscbe verstrooiing, (j),p) en (j),p'). De discussie bierover zal niet algemeen zijn maar zal zicb toespitsen op een probleem, dat in
Eindboven wordt bestudeerd. Allereerst willen we ecbter een paar opmerkingen maken over de informatie, die m.b.v. dit type experimenten kan worden verkregen. Dit betreft in de eerste plaats uiteraard de
spinathankelijke kracbten, die bij de kernreactie een rol spelen. In de tweede plaats kan men door gebruik te maken van selectieregels met betrekking tot bet impulsmoment betrekkelijk eenvoudig spin en pariteit van kernniveaus bepalen. Tenslotte leveren zulke experimenten ook gewoon additionele gegevens, die naast de resultaten verkregen met ongepolariseerde bundels
door de gangbare tbeorieen moeten kunnen worden bescbreven.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)183-187
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. A
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1977
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit