Just a click away: action-state orientation moderates the impact of task interruptions on initiative

Max V. Birk (Corresponding author), Regan L. Mandryk, Nicola Baumann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Just a click away: action-state orientation moderates the impact of task interruptions on initiative'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology