Joint dereverberation and residual echo suppression of speech signals in noisy environments

E.A.P. Habets, S. Gannot, I. Cohen, P.C.W. Sommen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
2228 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Joint dereverberation and residual echo suppression of speech signals in noisy environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie