Job crafting and performance of Dutch and American health care professionals

H.J. Gordon, E. Demerouti, P.M. Le Blanc, T. Bipp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We explore how job demands and job resources are related to job crafting, and how this, in turn, is related to performance in two samples of American (US; N = 70) and Dutch (NL; N = 144) health care professionals (HCP). A cross-sectional, cross-cultural design revealed that US HCP have higher job demands and reduce them more than NL HCP, who have higher and seek more job resources. Specifically, job demands positively related to seeking resources; job resources positively related to seeking challenges and seeking resources but negatively to reducing demands. While reducing demands negatively related to task and contextual performance, seeking resources positively related to task and creative performance. This study expands scientific and practical knowledge on employee proactive organizational behavior.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)192-202
TijdschriftJournal of Personnel Psychology
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Job crafting and performance of Dutch and American health care professionals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit