Jerk-free Geneva wheel driving

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

21 Citaten (Scopus)
155 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)235-283
TijdschriftJournal of Mechanisms
Volume1
Nummer van het tijdschrift3/4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1966
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit