Iterative analysis of the steady-state weight fluctuations in LMS-type adaptive filters

H.J. Butterweck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
113 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Iterative analysis of the steady-state weight fluctuations in LMS-type adaptive filters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen