Isotachophoresis. Experiments in methanol

J.L. Beckers, F.M. Everaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)

Samenvatting

When MeOH was substituted for H2O as the solvent in isotachophoresis (formerly displacement electrophoresis), mixts. of NH4+, K+, Na+, and Li+, of NO3-, OH-, HCO2-, and OAc-, and of Br-, Cl-, HCO2-, and F- were resolved. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)339-342
TijdschriftJournal of Chromatography
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Isotachophoresis. Experiments in methanol'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit