Investigation of metal deposition with ellipsometry

W. Visscher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1169-1174
TijdschriftElectrochimica Acta
Volume34
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit