Investigating consumers' tendency to combine multiple shopping purposes and destinations

B.G.C. Dellaert, T.A. Arentze, A.W.J. Borgers, H.J.P. Timmermans, M. Bierlaire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

105 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-188
TijdschriftJournal of Marketing Research
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit