Investeringen in informatiesystemen : begrippenkader en methodenvergelijking

T.J.W. Renkema, E.W. Berghout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Meer dan ooit staat in organisaties de toegevoegde waarde van investeringen in informatiesystemen ter discussie. Dergelijke investeringen leggen in veel gevallen een substantieel beslag op de middelen van een organisatie. Daarentegen is het moeilijk om de bijdrage van een informatiesysteem aan het functioneren van een organisatie eenduidig aan te tonen. De roep om methoden die behulpzaam zijn bij het vooraf inschatten van de mogelijke bijdrage van een investeringsvoorstel, is dan ook groot. In dit artikel wordt een begrippenkader geschetst en onderscheid gemaakt naar vier benaderingen: de financiële, de multi-criteria, de ratio en de portfolio benadering. Van elke benadering wordt een aantal voorbeeldmethoden besproken. Het artikel vergelijkt de verschilende methoden aan de hand van een aantal kenmerken en geeft de conclusies weer.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-44
Aantal pagina's13
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume86
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit