Introduction to the special issue on arrayed grating routers/WDM MUX/DEMUXs and related applications/uses

J. Capmany, C. Doerr, K. Okamoto, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialPopulair

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1087-1089
TijdschriftIEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
Volume8
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit