Intra-extrafibrillar mixture formulation of soft charged hydrated tissues

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)519-536
TijdschriftJournal of Theoretical and Applied Mechanics
Volume37
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit