Intonation by rule: a perceptual quest

J. 't Hart, A. Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)309-327
Aantal pagina's19
TijdschriftJournal of Phonetics
Volume1
StatusGepubliceerd - 1973
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit