Internal friction of mixed alkali metaphosphate glasses: (I). Results

H.M.J.M. van Ass, J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The internal friction of Li-Na, Li-K, Li-Cs, Li-Ag, Na-Cs, and Na-Ag metaphosphate glasses was measured at 0.5 Hz and 2 kHz. The dielec. losses were also measured from 40 to 160 Deg, at frequencies of 300, 3000, and 30,000 Hz. The ds. of the glasses were detd. and the molar vol. of O was calcd. In general, the mixed alkali behavior of metaphosphate glasses is very similar to the mixed alkali behavior of silicate glasses. Ag behaves in this respect like an alkali ion with approx. the same size as Na+.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-238
Aantal pagina's24
TijdschriftJournal of Non-Crystalline Solids
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1974

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Internal friction of mixed alkali metaphosphate glasses: (I). Results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit