Intergrowth structure and aluminium zoning of a zeolite ZSM-5 crystal as resolved by synchrotron-based micro-X-ray diffraction imaging

Z. Ristanovic, J.P. Hofmann, U. Deka, T.U. Schülli, M. Rohnke, A.M. Beale, B.M. Weckhuysen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Crystallographic microscopy: Zeolite ZSM-5 is one of the most used solid acid catalysts in the oil refining and chemical industries. Synchrotron-based micro X-ray diffraction imaging has been used to spatially resolve the internal crystallographic 3D architecture of ZSM-5 intergrowths and to visualize the zoning of aluminium at the single-catalyst-particle level.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13382-13386
Aantal pagina's5
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume52
Nummer van het tijdschrift50
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Intergrowth structure and aluminium zoning of a zeolite ZSM-5 crystal as resolved by synchrotron-based micro-X-ray diffraction imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit