Interface area limitation in the growth of yeast on liquid n-alkanes

B. Erdtsieck, K. Rietema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)F19-F21
TijdschriftAntonie van Leeuwenhoek
Volume35
Nummer van het tijdschriftSuppl.
StatusGepubliceerd - 1969

Citeer dit