Integration of microreactors with spectroscopic detection for on-line reaction monitoring and catalyst characterization

J. Yue, J.C. Schouten, T.A. Nijhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

111 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integration of microreactors with spectroscopic detection for on-line reaction monitoring and catalyst characterization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering