Integrated laser with optical feedback shows suppressed relaxation-oscillation dynamics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Samenvatting

We experimentally demonstrate a monolithically integrated laser with built-in weak optical feedback, which shows broad regions of operation without relaxation-oscillation-induced instabilities. The side mode suppression is >40 dB for all values of the feedback phase. The measured linewidth varied from 740 KHz to 14 MHz, depending on the feedback phase value.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2292-2295
TijdschriftIEEE Photonics Technology Letters
Volume27
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated laser with optical feedback shows suppressed relaxation-oscillation dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit