Integrated Hybrid Plasmonic-Photonic Device for All-Optical Switching and Reading of Spintronic Memory

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
156 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated Hybrid Plasmonic-Photonic Device for All-Optical Switching and Reading of Spintronic Memory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics