Inside cover : the optimally performing Fischer-Tropsch catalyst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12646-12646
TijdschriftAngewandte Chemie - International Edition
Volume53
Nummer van het tijdschrift47
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit