Innovation and investment in capitalist economies 1870-2000: Kaleckian dynamics and evolutionary life cycles

J. Courvisanos, B. Verspagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-81
TijdschriftInvestigación Económica
VolumeLXII
Nummer van het tijdschrift242
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit