Ink-jet printing and microwave sintering of conductive silver tracks

J. Perelaer, B.J. Gans, de, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

566 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2101-2104
TijdschriftAdvanced Materials
Volume18
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ink-jet printing and microwave sintering of conductive silver tracks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit