Influence of thermal treatments on the polymorphism in stereoirregular isotacic polypropylene: Effect of stereo-defect distribution

F.P.T.J. Burgt, van der, S. Rastogi, J.C. Chadwick, B. Rieger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of thermal treatments on the polymorphism in stereoirregular isotacic polypropylene: Effect of stereo-defect distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science