Influence of the deposition and anneal temperature on the electrical properties of indium tin oxide

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The effect of the deposition temperature and the temperature during rapid thermal annealing on the electrical properties of reactive-magnetron-sputtered indium tin oxide (ITO) layers is described. The relations observed are explained in terms of the defect chemistry of ITO.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3432-3434
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the Electrochemical Society
Volume138
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 1991
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of the deposition and anneal temperature on the electrical properties of indium tin oxide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit