Influence of stress relieving on fatigue of heavy duty spot welded lap joints

J. Draisma, J.L. Overbeeke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

5 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-434
TijdschriftMetal construction
Volume10
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit